Skip til hoved indholdet

Genåbning den 21. maj

Oprettet 21. maj 2021

Fra den 21. maj 2021 er der indgået aftale om yderligere genåbning af Danmark, som indbefatter aftenskoler og foreningsliv.

Retningslinjerne fra 6. maj gælder fortsat omkring afstand- og arealkrav m.m.

Se retningslinjerne, der opdateres løbende ligesom der sker en opdatering af svar på generelle spørgsmål på Kulturministeriets hjemmeside.

Hovedpunkterne, der gælder fra fredag den 21. maj 2021:

  • resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter genåbner for alle aldersgrupper – over 18 år med coronapas
  • Kontaktsport er tilladt for alle aldersgrupper
  • aftenskolerne kan åbne for deres undervisning - med coronapas
  • der åbnes op for, at foreninger kan genoptage sangaktiviteter
  • forsamlingsforbuddet er på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
  • afholdelse af større idrætsarrangementer kan gennemføres med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum
  • reglerne for coronapas lempes således der kun skal foretages én daglig stikprøvekontrol af alle deltagerne. Ansvaret for stikprøvekontrollen har den forening som har booket lokalet
  • reglerne for coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter 1. vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas.

Forsamlingsforbud på 50 indendørs

For indendørs aktiviteter gælder et forsamlingsloft på 50 deltagere. Både udøvere, trænere og dommere mm. tæller med.

Forsamlingsforbuddet er på 100 personer for udendørs aktiviteter. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal.

Coronapas

Der må som udgangspunkt kun tillades adgang til lokaler, hvor der udøves fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter for personer på 18 år eller derover, hvis der fremvises et gyldigt coronapas. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Kravet gælder ikke frivillige trænere, ansatte og lignende.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis der ikke kan fremvises et gyldigt coronapas.

Stikprøvekontrol ved foreningsaktiviteter

Besøgende mv. i lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.

Besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter. Der gælder dog en række undtagelser fra kravet, f.eks. under udøvelse af en idræts- eller foreningsaktivitet.

Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om brug af mundbind eller visir samt kravet om coronapas og muligheden for bortvisning, hvis det ikke efterleves. 

I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, kan kontrol af om besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, samt kontrol af coropas for alle over 18 år og derover ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

Når en forening gør brug af et kommunalt lokale, er det foreningen, der er forpligtet til at foretage den nødvendige kontrol.

Se mere om brug af coronapas.

Zoneopdeling

Det er muligt at afholde en fritids- og idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper, der holdes under det gældende forsamlingsforbud inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes effektivt adskilt fra hinanden igennem før, under og efter aktiviteten. Det betyder, at en træner m.v. således IKKE kan lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement på samme sted samtidig.

Det skal sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det anbefales, at der mindst 2 m. afstand mellem personer, derfor anbefaler vi, at der er mindst to meter mellem hver zone. Ved inddeling i zoner kan der f. eks. anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser zonen.

Krav til lokalestørrelse

Der er krav om, hvor mange, der må være i lokalerne i forhold til deres størrelse.

Max. 1 person pr. 4 m2

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal.

Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder desuden ved aktiviteter i bevægelse.

Ved svømning gælder, at der maksimalt må være én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Mindst 1 m. afstand mellem personer

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er, at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer uanset aktivitet og gerne 2 meter, når det er muligt.

Det anbefales, at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smitte-spredning. Anbefalingen om at holde 2 meters afstand gælder bl.a. for aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber i højere grad dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f. eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse.

Foreninger og faciliteter anbefales at fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informationsmateriale om, hvor mange personer, der må være tilstede.
Anbefalingerne om afstand gælder også bade- og omklædningsfaciliteter. Som udgangspunkt anbefales der under omklædning og bad mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.

Vi anbefaler fortsat, at omklædningsfaciliteter bruges mindst muligt og, at medlemmer opfordres til at komme omklædt.

Kommunale lokaler, toiletter og omklædningsfaciliteter

Kommunale toiletter ved klubhuse og i kommunale fritids- og idrætsfaciliteter er åbne. Disse rengøres ikke i løbet af weekenden, hvis der er foreninger, der ønsker at bruge dem i weekenden, bedes I henvende jer til den tekniske serviceleder på skolerne eller fritids- og idrætsafdelingen for en nærmere afklaring.

Det er endnu ikke tilladt at bade i kommunale omklædningsrum, da der ikke er sat rengøring på disse. Vi er i gang med at undersøge behovet og kommer med nærmere udmelding vedr. omklædning og bad.

Rengøring

Foreninger, institutioner og ansvarlige for idræts- og fritidsfaciliteter mv. skal løbende sikre, at rammerne for at efterleve sundhedsmyndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne mv. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er hånddesinfektionsmiddel (for de alkoholbaserede mindst 70 pct. v/v alkohol svarende til ca. 63 pct. w/w) tilgængeligt.

Rengøring skal ske mindst en gang dagligt, og hyppigere efter konkret vurdering f. eks. kontaktpunkter.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. F. eks. kan hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Foretag hyppig udluftning

Ved indendørs aktiviteter med flere deltagere bør der sørges for luftskifte via udluftning og/eller ventilationssystem. Udluftning kan ske ved at lave gennemtræk 4-5 gange dagligt i 5-10 minutter ad gangen. Hvis aktiviteten varer mere end en time, bør der luftes ud en gang i timen, mens alle forlader lokalet. Luft også ud før og efter aktiviteter som f.eks. møder.

Der bør ikke gøres brug af bord- og gulvventilatorer samt andre blæsere, som blæser luften rundt i lokalet.

Mødeaktivitet

Der gælder som udgangspunkt et indendørs forsamlingsforbud på 50 personer og et udendørs forsamlingsforbud på 100 personer. Der gælder dog en undtagelse fra forsamlingsforbuddet i forbindelse med arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, en bane eller lignende. Hvis denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede til arrangementet, inklusiv personale og optrædende. I disse tilfælde skal retningslinjer for kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum følges.

Der gælder bl. a. krav om fremvisning af coronapas og ID for at få adgang til lokaler, afstands- og arealkrav og brug af mundbind/visir mm.

Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulv-areal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.

I lokaler, hvor mødedeltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 mødedeltager pr. 2 m2 gulvareal.

Sociale arrangementer

Arrangementer, der primært har et socialt formål bør afholdes inden for holdet eller den faste gruppe, som man går til fritids-, idræts- eller foreningsaktivitet med. Sociale arrangementer kan både afholdes privat og i foreningens faciliteter, herunder socialt samvær efter fritids-, idræts- og foreningsaktiviteter i klubhuse mv.

Det er vigtigt, at foreninger, arrangører, deltagere mv. fortsat har fokus på at forebygge smitte ved sociale arrangementer, herunder ved at sikre overholdelse Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggende adfærd samt de generelle retningslinjer i øvrigt.

Særligt ved overnatningsarrangementer se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Svømning

Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres, så der maksimalt er én udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.

Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.

Se mere om retningslinjer for svømning på side 9 i retningslinjerne.

Dans

Pauser er tilladt, men det anbefales at holde mindst 1 meters afstand.

Det anbefales, at man ikke foretager skift af dansepartnere i pardans. 

Det anbefales, at der holdes mindst 1 meters afstand imellem dansende par.

Fitness

Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle anbefalinger om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af kunder, besøgende og deltagere i hvert lokale reguleres, så der maksimalt er én udøver pr. 4 m2 gulvareal i det pågældende lokale.

Begrænsning og regulering af antal kunder, besøgende og deltagere i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.

Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ved redskaber og maskiner anbefales at desinficere kontaktflader mellem hver benyttelse.

Der er krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Fitness i regi af foreninger er dog ikke omfattet kravet om bemanding i åbningstiden, da der gælder særskilte krav om kontrol af coronpas i forbindelse med idræt i foreningsregi, hvor der kan foretages stikprøvekontrol.

Se mere om fitness i retningslinjerne side 10.

Overnatning

Der er endnu ikke fastlagt retningslinjer omkring overnatning i forbindelse med fritids-, idræts- og foreningsarrangementer.

Overnatning i telte/shelters kan ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.