Skip til hoved indholdet

Sådan kommer du af med erhvervsaffald

Du har forskellige muligheder for at komme af med affaldet afhængig af, hvor store mængder erhvervsaffald I producerer.

 Genanvendelige typer affald

Madaffald

Du skal lave en aftale med en godkendt, privat indsamler.


Pap, papir, metal, glas og andre materialer til genanvendelse

Privat indsamler: Du skal selv lave en aftale med en godkendt, privat indsamler.

Genbrugspladser: Du kan også bestille et vejekort til en af Kolding Kommunes genbrugspladser og selv køre ud med de genanvendelige materialer. Dit køretøj må max veje 3.500 kg (plus evt. monteret trailer, og du må max aflevere 200 kg farligt affald pr. år. 

 


Husholdningslignende restaffald

I sammensætning skal denne type affald svare til restaffald fra private husholdninger. Det kan fx være:

 • sod/aske
 • bleer og andet vådt affald
 • støvsugerposer
 • tilsmudset tekstilaffald, pap og papir

Du har to muligheder for afhentning

 1. Du kan købe adgang til den kommunale indsamlingsordning, hvor vi henter restaffaldet hos dig hver uge eller hver 14. dag. Vi tilbyder dog kun, at I kan få indsamlet i sække af max 15 kilo. Har din arbejdsplads behov for større kapacitet, skal du lave en aftale med en godkendt, privat indsamler.

  Tilmeld dig indsamlingsordningen sæk til restaffald her.

 2. Du vælger selv en godkendt indsamler (renovatør). Tilmelding til den kommunale indsamlingsordning for restaffald kan ske fra 

 


Farligt affald

Du kan benytte genbrugspladserne til at aflevere op til 200 kg farligt affald om året.

Har du mere, skal du have en anden aftale med en privat indsamler. 

Farligt affald kan fx være:

 • Kemikalier og maling
 • Olieaffald, som ikke er omfattet definitionen i affaldsbekendtgørelsen
 • Tungmetalholdigt affald
 • Asbestholdigt affald som støver eller kombineret med andre forurenende stoffer
 • PCB holdigt affald
 • Klinisk riskoaffald, jvf. ordning herfor
 • Affald fra tømningsordninger for olie- og benzinudskillere, jvf. ordning herfor
 • Træ imprægneret med kreosot og arsen jf. ordning herfor
 • Medicinrester

 

Asbestholdigt affald

Du må højst aflevere 50 kg dobbeltemballeret asbestholdigt affald på genbrugspladserne. Det svarer til to tagplader. Genbrugsvejlederne må gerne afvise dig, hvis du har mere end 50 kilo med, eller hvis pladerne ikke er dobbeltemballeret.

Har du større mængder, kan du mod gebyr gøre brug af kommunens henteordning.

Klinisk risikoaffald og affald fra olie- og benzinudskillere

De fælleskommunale indsamlingsordninger for klinisk risikoaffald og for affald fra olie- og
benzinudskillere administreres af Modtagestation Syddanmark, MOTAS, i Fredericia.